Test osobnosti – 4 elementy

30. ledna 2015 20:39 | Andrej Hřešan testy osobnosti FE typologie osobnosti

Jste výbušní jak oheň nebo klidní jako voda? Stojíte nohama pevně na zemi nebo vám myšlenky létají ledabyle hlavou? Jaký živel ve vás převládá vám prozradí test osobnosti 4 elementy.

Často říkáme, že je někdo pro něco zapálený, že stojí nohama pevně na zemi a nebo že má mysl klidnou jako vodní hladinu. Test osobnosti Four Elements, známý také pod zkratkou FE, vychází z předpokladu, že se lidé shodují v tom, jaké významy daný živel obsahuje, a snaží se je uchopit tak, aby se tyto psychologické atributy daly aplikovat na popis daného typu osobnosti.

Filosofie a náboženství

Již od starověku se filosofové snažili nalézt podstatu všech věcí – pralátku (arché). Živly byly tak logickou volbou, neboť dobrému pozorovateli neunikne, že příroda je složena právě z nich. Rovnováha živlů se tak stala důležitým tématem starověkých společností. Pokud je narušena, trpí tím lidé i celá příroda. Příkladem ze současnosti mohou být klimatické změny, které vedou k extrémům v počasí jako jsou rozsáhlá a dlouhodobá sucha nebo naopak ničivé povodně.

S živly se tak setkáváme ve všech starých náboženstvích. V křesťanství především v knize Genesis při stvoření světa a jeho potopě nebo v případě hořícího keře jako ztělesnění Boha. Ve východních náboženstvích pak spatřujeme živel ohně v panteonu hinduistických božstev v podobě „agni“ (odtud náš „oheň“). V náboženstvích starých Slovanů pak nalezneme vodu v podobě uctívání říček, potoků a pramenů a oheň v podobě boha Svaroga – boha světla a zářící oblohy. Keltové pak byli známí uctíváním kopců či jeskyní, tzn. země. Vzduch je pak přítomen v Duchu Svatém, inspiraci (z lat. in-spirare – vdechnout) nebo jako základ buddhistických meditací založených na dechu. V Řecku lidé uctívali bohyni plodnosti Deméter související se zemí, Poseidona vládnoucího mořím a především pak Dia jako svrchovaného vládce bouří a všech božstev.

Živly ožívají

Test čtyř živlů je psychodiagnostická metoda koncipovaná formou osobnostního dotazníku sloužící jako prostředek osobního a profesního rozvoje. V našich podmínkách jej pro tyto účely používá například MUDr. Radvan Bahbouh, PhD. ze společnosti QED Group. Jeho výsledky jsou interpretovány tak, aby je snadno pochopil i člověk, který se odborně psychologií nezabývá. Jsou tak pro každého snadno srozumitelné. Tato metoda využívá typologie čtyř základních živlů jako metaforu k popisu jedince, jeho chování, prožívání a dynamiky.

Výsledky jsou nejprve graficky znázorněny v procentuálním zastoupení čtyř živlů, s tím, že každému z elementů jsou připisovány určité charakterové vlastnosti.

  • Ohni je připisována například schopnost zaujmout a vést lidi, velké sebevědomí, ctižádost, vášnivost nebo impulzivnost. V běžném a literárním vyjadřování se s tímto typem můžeme setkat například v těchto popisech: „Je vášnivý jak oheň,“ „Zaplál pro naši věc,“ či „V očích mu tančily plamínky hněvu.“
  • Vodě přísluší citlivost, empatie, trpělivost a touha pečovat o druhé. Takový člověk může být vyjádřen následovně: „Je klidný jako voda,“ nebo „Tichá voda břehy mele.“
  • U vzduchu nalezneme zvídavost, spontánnost nebo přelétavost. Vzdušný typ tak bude „přelétavý jako vítr“ a „mít hlavu v oblacích.“
  • Země pak značí stabilitu, systematičnost a konzervativní uvažování, které je typické pro výroky: „Je pevný jako skála.“ či „Stojí nohama pevně na zemi.“

Jak se živly chovají?

V další části výsledků jsou čtyři oblasti, které již predikují vaše vzorce chování v určitých životních situačních oblastech:

  1. Komunikace, interpersonální styl a vztahy;
  2. Styl práce a způsob myšlení;
  3. Motivace;
  4. Zvládání konfliktů a chování pod stresem.

Přičemž v každé této oblasti jsou popsány naše přednosti a rezervy, které jsou stručně shrnuty do několika bodů. V samotném závěru výsledků dostaneme ještě doporučení k osobnostnímu rozvoji, kde je stručně popsáno několik rad pro kompenzaci našich slabých stránek. Také se dozvíme, jak bychom mohli rozvíjet méně preferované styly chování a myšlení typické pro naši osobnost.

Přestože tento dotazník za sebou ještě nemá příliš dlouhou historii, tak sklízí velké úspěchy nejen v České republice, ale také dalších státech Evropy a ve Spojených státech amerických.

ZDROJE:

Abramčuk, F. (2005). Typologie na základě metafory čtyř živlů. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita KarlovaAbramčuk, F. (2009). Živly jako metafora osobnosti. Nepublikovaná disertační práce. Praha: Univerzita KarlovaBahbouh, R., Fajmonová, D., Lukavský, J., Barešová, A., Abramčuk, F., Rozehnalová, E., & Srb, T. (2006). Jak živly (psychometricky) ožívají. Psychologie Dnes, (5). Získáno z http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/jak-zivly-psychometricky-ozivaji/9413/Banzhaf, H. (2001). Živly jako obraz člověka (1. vyd). Bratislava: EugenikaBurešová, P. (2007). Přírodní náboženství jako inspirace environmentálního myšlení (Diplomová práce). Masarykova Univerzita: Pedagogická fakulta, Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/64046/prif_m/DP.txtNeubauer, Z. Škrdlant, T. (2005). Skrytá pravidla země (1. vyd). Praha: Mladá fronta

http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/jak-zivly-psychometricky-ozivaji/9413/

© 2023 Vozo.cz | Nakódoval Leoš Lang