Sex bez vyvrcholení aneb poruchy orgasmu

15. června 2014 22:07 | Michael Tesař sexuální dysfunkce sexuologie

Spolu s narůstajícím věkem slábne naše schopnost prožívat sexuální uspokojení. Ovšem někdy se tento proces uspíší a pak mluvíme o poruchách orgasmu. Mají různý původ a různý průběh, zpravidla se však při včasném řešení dá leccos napravit.

Orgasmus je vrcholně slastný prožitek při souloži či jiných sexuálních praktikách. U mužů je zpravidla doprovázen ejakulací a u žen stahy svalstva poševní a pánevní oblasti. K těmto projevům ovšem nutně nemusí dojít nebo docházet pravidelně, proto hovoříme o tzv. poruchách orgasmu.

Poruchy orgasmu

Mezi poruchami orgasmu se v klinické praxi objevuje několik poruch v rámci diagnózy dysfunkční orgasmus. Dle docenta Zvěřiny sem spadá anorgasmie a retardovaný orgasmus. Patřily by sem podle profesora Kratochvíla i poruchy jako je například frigidita, kde se jedná o chybění nebo vymizení sexuální touhy a sexuální vzrušivosti u žen.

Často má ale frigidita dvě úrovně, tedy snížení touhy či její absence, druhá pak zahrnuje vzrušivost, špatnou odezvu na vzrušivé podněty, neschopnost nebo sníženou schopnost zvlhnutí poševního vchodu. Pochopitelně pak díky těmto příznakům žena zpravidla nedosahuje ani orgasmu, byť se primárně o poruchu orgasmu nejedná.

Anorgasmie

Anorgasmie se překládá jako neschopnost prožít orgasmus. Ve zcela extrémních případech to znamená, že dotyčný nedosáhne uspokojení souloží, masturbací ani stimulací partnera. Často bývá přítomná právě spolu s výše zmíněnou frigiditou. Pakliže by žena nebyla schopna dosáhnout orgasmu při souloži, ale masturbací ano, pak mluvíme o koitální anorgasmii. Při úplném vymizení se porucha označuje jako totální anorgasmie. Nutno podotknout, že některým ženám nevadí nepřítomnost orgasmu při sexu, prožívají slastné pocity a cítí se sexuálně uspokojené. U této poruchy se mohou objevovat i problémy v manželství či partnerství.

Ženy, jež orgasmu nedosahovaly, se pak cítí nespokojeně a napjatě. Vyvrcholit to může i vyhýbáním se pohlavnímu styku či jakémukoli sexuálnímu kontaktu. V případě, že by se jednalo o výhradně negativní postoj k sexu, mohlo by jít o sexuální averzi, tedy vyložený odpor k pohlavní aktivitě. Anorgasmie však není jen doménou žen. U mužů se vyskytuje taktéž, byť v menší míře. K rozvoji této poruchy mohou zásadně přispět zážitky, které sexuální touhu a vzrušení potlačují, řekněme negativní zkušenost, byť by se jednalo o striktní puritánskou výchovu nebo sexuální trauma z dětství. Taktéž může jít o nedostatečné stimulování partnera či partnerky.

Léčba anorgasmie spočívá na léčivech a psychoterapii v závislosti na závažnost poruchy. Z hlediska psychoterapie se velmi často užívají metody kognitivně behaviorální terapie a nácvik.

Ojediněle se setkáváme s lečbou pomocí hypnózy nebo psychoanalýzy. Vždy se však jedná o nácvik komunikace s partnery a nácviku – například řízená masturbace nebo systematická desenzibilizace, tedy postupné zjemňování tématu, pakliže se jedinec napříkald stydí.

Pomocí terapeutem řízených představ se téma stává běžnějším a schůdnějším. Současně se během této činnosti terapeut snaží zbořit představy uchované například ze sledování pornografie, kde jsou herci vybírání podle nebežných kritérií (ať již délkou údu, velikosti poprsí, tak schopnosti udržet velmi dlouho erekci nebo opakovaně ejakulovat). Do terapie se obvykle zapojuje i partner či partnerka a společně se snaží o zlepšení stavu. Podle jistých statistik se usuzuje přibližne na 75% úspěšnost léčby anorgasmie.

Retardovaný orgasmus

Další poruchou je tzv. retardovaný orgasmus, při němž muž velmi dlouho nemůže dosáhnout orgasmu. K vyvrcholení se dostává často po několika desítkách minut nebo více než hodině souložení. Jako porucha se ovšem vyhodnocuje až po několikadenní abstinenci a dobré stimulaci, neboť při opakovaní styků s krátkými přestávkami dochází k prodlužování doby dosažení orgasmu. Příčinou může být snížená sexuální vzrušivost, negativní podmínky při styku, neurologické onemocnění nebo užívání psychofarmak (antidepresiva, antipsychotika). Léčba je zde obdobná, velký důraz je kladen na intenzivní dráždění údu.

Anejakulace

Mezi další poruchy bychom mohli zařadit i anejakulaci při orgasmu u mužů. V poslední době vzrůstá počet případů této tzv. „suché ejakulace“ v důsledku poranění, chirurgického zákroku či užívání psychofarmak. Zde sice u mužů k orgasmu dojde, ale semeno místo klasické cesty ven pomocí močové trubice odchází zpět do močové trubice, popřípadě až do močového měchýře.

Terapie anejakulace je podobá jako u ejakulace retardované resp. retardovaného orgasmu. Záleží na závažnosti onemocnění. Někdy není možné odstranit prvotní příčinu onemocnění (nelze vzít zpět chirurgický zásah, který anejakulaci způsobil), ale je možné alespoň částečně opět vybavit ejakulační reflex. Pakliže byla porucha vyvolána užitím psychofarmak, která lze nahradit za jiná léčiva se stejnou účinou látkou, je zde šance na zlepšení. V neobvyklých případech se může používat masáž prostaty.

V případě, že muž dosahuje orgasmu, ale neejakuluje, není většinou důvod k obavám. U 90% mužů se pomocí elektroejakulace dá získat sperma, byť ne příliš kvalitní, například pro oplodnění in vitro. Pohlavní život jinak zůstává nenarušen. Je ovšem důležité jej udržovat, aby svalstvo neochablo a organismus byl schopen kvalitně vybavovat erekci.

Na závěr by bylo dobré zmínit i něco, o čem se zejména mladé páry domnívají, že by mohla být porucha. Jedná se o samozřejmý koitální simultánní orgasmus. Existuje mýtus, že žena dosahuje vyvrcholení pouze pronikáním penisu do vaginy a orgasmus muže a ženy přichází ve stejnou chvíli. Sice jsou takovéto případy popsané, rozhodně se však nevyskytují v takovém množství, abychom mohli hovořit o standardu.

ZDROJE:

Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.

Kratochvíl, S. (1999). Léčení sexuálních dysfunkcí. Grada Publishing.

Kubíček, V. (3. Březen 2013). Předčasná ejakulace, ejakulatorní a orgasmické dysfunkce. Získáno z Zdravotnické noviny: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/predcasna-ejakulace-ejakulatorni-a-orgasmicke-dysfunkce-450514

Zvěřina, J. (2003). Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: Cerm.

Zvěřina, J. (3. Březen 2013). Poruchy orgasmu u mužů. Získáno z Wikiskripta: http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Poruchy_orgasmu_u_mu%C5%BE%C5%AF&oldid=154932

Publikováno
V rubrikách Magazín