Máte tiky? Jak se jich zbavit…

16. dubna 2015 21:33 | Zuzana Janáčková downův syndrom tiky Touretteův syndrom

Tik je třeba často opakované mrkání. To je pravda, ale neúplná. Co je příčinou těchto trhavých pohybů? Co v případě tikové poruchy dělat? Doufám, že tento článek odpoví alespoň na některé vaše otázky a další slepá místa spojená s tímto tématem.

Nejnovější verze MKN (10. vydání) charakterizuje tikové onemocnění jako mimovolné, rychlé, opakující se, nerytmické pohyby. Kromě motorické podoby se pojem tiky používá i pro označení zvukových projevů, které začnou náhle a nemají žádný zřejmý smysl. Tiky jsou vůlí neovlivnitelné a nepotlačitelné. V některých situacích lze četnost tiků omezit, ale během stresu nebo po delší době se tiky opět vrací ve své původní četnosti a síle.

Tiky dle MKN10
Hlavním projevem tohoto syndromu je některá forma tiku. Tik je mimovolní‚ rychlý‚ opakující se‚ nerytmický motorický pohyb (obyčejně postihující ohraničené svalové skupiny)‚ nebo zvukový projev‚ který náhle začne a nemá zřejmý smysl. Tik je vůlí neovlivnitelný‚ ale obyčejně může být potlačen po určitou dobu a znovu se objevit při stresu a vymizí ve spánku.

Projevy tiků

Tiky můžeme dělit z hlediska typu projevu na

  1. pohybové (motorické)
  2. zvukové (vokální)

Obě skupiny můžeme dále dělit podle složitosti projevu na prosté a komplexní. Mezi prosté pohybové tiky se řadí především pohyby jednotlivých obličejových částí (mrkání, svírání víček, vyplazování jazyka atd.). V některých případech se objevují i záškuby celé hlavy nebo končetin. Komplexní pohybové tiky se projevují větší složitostí. Patří sem dotýkání se něčeho, údery, kopy, vyskakování, dřepy, kotouly a další.

Podobně jsou děleny i zvukové tiky. Jednoduché zahrnují jednoduché zvuky jako posmrkování, odkašlávání a pískání. Komplexní zvukové tiky oproti tomu spočívají v nekontrolovatelném vyvolávání slov, jejich částí, či celých vět. Podle obsahu dělíme komplexní zvukové tiky na několik dalších podskupin. Nejznámější je koprolálie, což je vykřikování neslušných slov.

Z lékařského hlediska se běžně používá i další dělení. Tento systém se zaměřuje na dělení tiků podle délky trvání a jejich závažnosti. Přechodná tiková porucha je označení pro tiky, které trvají méně než rok. Běžně se jedná o pomrkávání, trhání hlavou nebo obličejové grimasy. Oproti tomu chronické tikové poruchy, pohybové nebo zvukové, trvají déle než rok a většinou se projevují i větší složitostí projevů. Nejsložitějším typem tikové poruchy je kombinovaná zvuková a motorická porucha, ke které se ještě občas přidružuje i kopropraxie, což je gestikulace obscénní povahy.

Příčiny vzniku

Rozmanitost na poli projevů odpovídá rozlišnosti v oblasti příčin. Typickými důvody vzniku nějaké formy tikové poruchy jsou vývojové poruchy nebo stereotypní poruchy hybnosti. Dalšími možnými příčinami mohou být chromozomální poruchy, což jsou například Downův syndrom nebo XYY syndrom. Při tomto typu příčin dochází k poškození či jinému narušení chromozomů, čili nositelů genetických informací. Příčiny však nemusí být pouze dědičné nebo vrozené. Tiky, které se projevují až v pokročilejším věku, mohou být způsobeny používáním drog, některými medikamenty, encefalitidou, mrtvicí, úrazem hlavy, či otravou oxidem uhelnatým.

Možnosti léčby

Způsobů léčby či jiných zdravotnických opatření není příliš mnoho. Základem léčby tikových poruch je běžně úprava režimových opatření a životního stylu. K farmakologické léčbě se přistupuje až při těžších projevech onemocnění. Další možností vyrovnání se s tiky je parakineze. Tento termín označuje doprovodné pohyby, které slouží k zamaskování tikové poruchy. Typickým příkladem je naznačení úpravy vlasů po trhnutí hlavou.

Nejznámějším typem tikové poruchy je Touretteův syndrom. Toto onemocnění zahrnuje jak zvukové, tak pohybové tiky. Další podmínkou je trvání delší než 12 měsíců. Tomuto syndromu se věnoval i britský neurolog a spisovatel Oliver Sacks, který se zabýval životem člověka trpícího Tourreteovým syndromem ve své knize Antropoložka na Marsu.

I přes své dlouhodobé trvání a poměrně hodně omezené možnosti léčby nebo jiných opatření není tikové onemocnění koncem světa. V běžném životě se sice kolikrát mohou objevit nevhodné nebo trapné momenty zapříčiněné tiky, ale takových situací je dost i bez nich. Navíc právě díky stálosti projevů je poměrně jednoduché si na tiky zvyknout, začlenit je do svého běžného způsobu života a věnovat svoji pozornost a čas jiným problémům.

ZDROJE:

Tic disorder. (2013, březen 24). V Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tic_disorderTik. (2013, březen 25). V Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=TicTik. (2013, březen 21). V Wikipedie. Získáno z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tik

Tiky. (n.d.). Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Získáno z http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html

Publikováno
V rubrikách Magazín