Kdo je sangvinik?

25. prosince 2014 19:52 | Zuzana Janáčková Temperament extraverze sangvinik stabilita

Sangvinik společně s dalšími třemi typy tvoří nejstarší rozdělení temperamentu. Tento systém si i přes své dlouhé stáří uchovává svoji platnost i dnes, po téměř dvou tisících letech existence.

Dříve se mělo za to, že v každém člověku převládá jeden druh temperamentu. Dnes je jasné, že každý člověk je směsice všech typů. Každý člověk je tedy sangvinik. Navzájem se však lišíme mírou zastoupení sangvinického temperamentu a jeho poměrem vzhledem k ostatním třem typům. Někteří lidé mohou být například sangvinici jen v určitých situacích, u jiných může sangvinická charakteristika převažovat trvale.

Něco z historie

Sangvinik je jeden z typů temperamentu podle antického lékaře Galéna, který vytvořil svoji teorii na základě Hippokratova učení. Ten ve svých spisech uváděl, že tělesný zdravotní stav závisí na rovnováze 4 tekutin.

Krev (sangvinik)Sliz či hlen (flegmatik)Žluč (cholerik)

Černá žluč (melancholik)

Galén Hippokratovy myšlenky rozšířil i na psychické zdraví. Kde soudil, že v každém člověku je jedna z tekutin dominantní a může ovlivňovat některé kvality lidského chování a prožívání. Rozdíl mezi tělesnou a psychickou stránkou je tedy v tom, že zatímco pro tělesné zdraví je důležitá rovnováha mezi tekutinami, tělesné zdraví určuje jedna dominantní tekutina.

Galénovo pojetí temperamentu dnes není ani zdaleka jediné. Během dlouhé historie vzniklo několik různých pojetí. Galénovo rozdělení je však nejstarší a nejrozšířenější.

Základní charakteristika

Eysenckovo dvojdimenzionální schéme základních dimenzí osobnosti. (Říčan, P. : Psychologie osobnosti. Praha, 2007, s. 68, zjednodušeno)

Sangvinik je na grafu temperamentů zařazen do oblastí stabilní a extrovert. Tato slova charakterizují osoby stálé, které jsou rády středem pozornosti. Někdy se sangvinik označuje též termínem „na lidi orientovaný extrovert“. Toto označení ještě jasněji odkrývá hlavní znak sangviniků. Tito lidé jsou velmi otevření, vstřícní, mají rádi společnost a často se snaží být v jejím středu. Díky své optimistické povaze a přátelskému přístupu si snadno vytváří nová přátelství a získávají důvěru ostatních.

Plusy a mínusy

Hlavním kladem sangviniků je jejich společnost. Tito lidé přímo milují ostatní lidi a svojí povahou je k sobě přitahují. V jejich společnosti nehrozí nuda nebo špatná nálada. Jsou poutavými vypravěči, takže v jejich podání i běžný ranní rituál před odchodem do práce vypadá jako neobyčejné dobrodružství. Jsou také velmi citliví a vnímaví. Většinou mají dobrou náladu, kterou díky svým vtípkům většinou velmi úspěšně šíří i na ostatní lidi v jejich okolí. K novým věcem, příležitostem přistupují s nadšením, zvědavostí. Jsou plní energie a dokáží pracovat jako schopní podřízení i jako kamarádští nadřízení.

Mezi jejich záporné vlastnosti patří paradoxně jejich nadšení. Jelikož vyhledávají nové podněty a hledají zajímavé výzvy, které mohou zdolávat, často nejsou schopni dotáhnout všechno do konce. Kvůli jejich širokému zaměření není možné udržovat na stejně vysoké úrovni i kvalitu. Sangvinici dále často nejsou schopni přiznat si svoje vlastní chyby. Někdy příliš mnoho mluví a pro vylepšení příběhu rádi přehání.

ZDROJE:

Čtyři temperamenty. (2013, Květen 25). V Wikipedia, the Free Encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_temperaments&oldid=557910776Galen. (2013, Březen 2). V Wikipedia, the Free Encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Galen&oldid=539960785Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.Říčan, P. (2007). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.

Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.

Publikováno
V rubrikách Magazín